• يک دهکده بسازيد، يک امپراطوري بنيان کنيد
  • سربازان را آموزش دهيد، ارتش را رهبري کنيد
  • در نبردها پيروز شويد، دنيا را تسخير کنيد